Cwestiynau Cyffredin

The Royal Mint Experience

Discover the unexpected wonder of coins

Cwestiynau Cyffredin

1. Ar ba ddiwrnodau o’r wythnos mae’r teithiau ar gael?

Mae’r Teithiau i Bobl Bwysig Iawn ond ar gael ar ddydd Mercher ac yn amodol ar argaeledd. Rhaid cadw lle ar y Teithiau i Bobl Bwysig Iawn ymlaen llaw a rhaid darllen y nodiadau cyn cyrraedd cyn dod.

2. Oes angen unrhyw wybodaeth arbennig arnaf cyn gwneud y Daith i Bobl Bwysig Iawn?

Oes. Mae nifer o bethau hanfodol y mae’n rhaid i chi eu gwneud i allu cymryd rhan yn y daith. Er enghraifft, gwisgo esgidiau fflat a dod â dull adnabod gyda chi hefyd. Ni fydd gennych hawl i wneud y daith heb y rhain. Darllenwch y ‘Gwybodaeth Cyn Cyrraedd i Ymwelwyr’.

3. Ydy’r darnau arian sy’n cael eu dangos ar y wefan a’r daflen yn cael eu bathu ar ddiwrnod y Daith i Bobl Bwysig Iawn?

Nac ydyn. Mae’r darnau arian hyn at ddibenion arddangos yn unig. Mae darnau arian yn gyfnewidiol a byddant yn newid o gyfnod i gyfnod. Bydd gan bob lefel o’r Daith i Bobl Bwysig Iawn ddarn arian gwahanol. Mae cost ychwanegol i fathu’ch darn arian eich hun.

4. Ydy’r Daith i Bobl Bwysig Iawn yn cynnwys y gost o fathu’ch darn arian eich hun?

Nac ydy. Mae cost ychwanegol i fathu’ch darn arian eich hun. Bydd y gost yn amrywio ar adeg y daith, gan ddibynnu ar y darn arian sy’n cael ei fathu.

5. Pa ddarnau arian sy’n cael eu bathu?

Mae’r darnau arian hyn yn gyfnewidiol a byddant yn cael eu cadarnhau wythnos cyn eich ymweliad.

6. A all pobl gyda chadeiriau olwyn neu anableddau gymryd rhan?

Gallant. Byddwch yn ymwybodol y bydd cadeiriau olwyn yn mynd i mewn i rai adeiladau trwy fynedfa wahanol oherwydd y stepiau a’r rampiau sy’n bodoli mewn gwahanol leoedd. Hwyrach y bydd angen gwneud diwygiadau i’ch taith os oes gennych alergedd i gnau neu os ydych chi’n gwisgo rheoliadur y galon. Rhaid i bawb lenwi holiaduron iechyd cyn mynychu.

7. I bwy rydw i’n mynd ato pan fyddaf yn dod ar gyfer fy nhaith?

Dewch i The Royal Mint Experience.

8. Oes gennyf hawl i dynnu ffotograffau a ffilmio?

Nac oes. Ni chaniateir ffotograffiaeth a ffilm ond cewch dynnu lluniau yn arddangosfa’r Royal Mint Experience. Bydd tywysydd y daith yn rhoi gwybod i chi ar y dydd.

9. Beth yw uchafswm nifer y bobl a ganiateir ar y daith?

Caniateir uchafswm o 8 o bobl ar y daith. Mae hyn oherwydd bod y lle yn gyfyngedig mewn rhai o’r ardaloedd.

10. Beth os ydw i neu aelod o’m grŵp dan 16 oed?

Ni chewch gymryd rhan mewn teithiau os ydych chi o dan 16 oed.

11. A allaf ddod â’m ffôn symudol?

Na chewch. Ni chaniateir ffonau symudol, darnau arian, deunyddiau ysmygu, camerâu, dyfeisiau electronig, dyfeisiau storio, dyfeisiau symudol a gliniaduron i’r brif safle. Fe’ch cynghorwn i beidio â dod â’r rhain gyda chi. Bydd yr eitemau hyn yn cael eu caniatáu yn adeilad y Royal Mint Experience yn unig.

back to top